VISIE & DOEL


Voor wie?

GIGOS vzw is er voor alle kinderen, tieners en jongeren die minder kansen krijgen in de maatschappij. We vinden dit publiek in heel Genk, maar vertrekken vanuit de buurt (territoriaal: wijkwerking) en/of vanuit een interesseveld (categoriaal: SWAMP).

Wat willen we doen?

We zien onze doelen op 2 niveau's:

 • Individuele doelen bij kinderen, tieners en jongeren. Op een speelse maar geengageerde manier werk we aan:
 • Sociale weerbaarheid - Kennis - Inzicht - Vaardigheden - Houding
 • Kinderen, tieners en jongeren die we bereiken ZIJN niet kwetsbaar, de maatschappij en omgeving waarin ze zitten MAAKT hen kwetsbaar. Via onze werking willen we hen figuurlijk wapenen.
 • Zelfontplooiing
 • Onze jongeren ZIJN niet kansarm, integendeel, ze barsten van de mogelijkheden. Door onze acties willen we hun versterken zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen op creatief, sociaal, intellectueel of welk vlak dan ook.
 • Bewustwording
 • Een maatschappij is mensenwerk en kan dus verbeterd worden. Om een bijdrage te leveren moet je weten hoe de vork aan de steel zit. We stimuleren kinderen, tieners en jongeren om kritisch na te denken.
 • Positieve belevingsruimte en experimenteerruimte
 • Fysieke ruimte is een schaars goed, al te vaak wordt ook psychologische ruimte ingevuld voor jongeren. In onze werking kunnen ze deze zelf invulling geven, zodat hun ideeen kunnen bruisen, hun ambitie kan branden, ze hun plannen kunnen aanpakken. Begeleiding en begrenzing worden voorzien wanneer nodig
 • Welzijn van het individu
 • United we stand, divided we fall. We werken in groepen met als doel jongeren te versterken. Door groepswerk willen we jongeren in staat stellen hun kansen te grijpen en waar te maken.
 • Collectieve doelen. Ons publiek staat middenin de maatschappij maar vindt niet altijd de aansluiting. Om dit te realiseren wil onze werking bijdragen wil onze werking bijdragen tot:
 • Vorming van sociale cohesie
 • Jongeren worden niet weggestopt in onze werkingen maar verdienen hun plaats in de maatschappij waarin ze meedraaien
 • Via signalen die we opvangen dragen we met de werkingen bij aan structurele verbeteringen via signaal en brug functie
 • Samen met onze jongeren zoeken naar structurele problemen en de oorzaken hiervan aanpakken
 • We zoeken naar verklaringen en pakken de oorzaken samen met jongeren aan
 • Samen met onze jongeren werken we aan de positieve beeldvorming in de verschillende media en in het straatbeeld

Hoe doen we dat?

 • Welzijnsgericht

Welzijn in het jeugdwelzijnswerk heeft een prominente plaats. Jeugdwerk wordt met andere woorden een instrument om aan het welzijn van kinderen, tieners en jongeren te werken.

 • Signaalfunctie

Vanuit onze werkingen vangen we regelmatig heel wat signalen van onze doelgroep op. Zo komen we in aanraking met armoede, jongeren met psychische problemen, tendensen waar jongeren mee geconfronteerd worden, ... Vanuit het jeugdwelzijnswerk streven we ernaar om deze signalen te bundelen en uit te sturen.

 • Belangenbehartiging

Jeugd die we bereiken komen allerlei ervaringen tegen, we zien het als onze taak om in het kader van beleidsvoering op verschillende maatschappelijke niveaus de belangen van jeugd die we bereiken te behartigen. belangen behartigen en de stem van jeugd vertegenwoordigen bij zowel allerlei instanties, maatschappelijke instellingen als relevante beleidsniveau's

 • Brugfunctie

Kinderen, tieners en jongeren hebben te maken met een moeilijkere toegang tot het maatschappelijk leven en instellingen. Vanuit Gigos willen we een brug vormen tussen relevante instanties en jeugd die hieraan nood heeft zodat zij beter in staat zijn om ten volle te participeren aan de samenleving

 • Talenten ontwikkelen

Vanuit zinvolle vrije tijd de talenten en competenties van laten bovendrijven en ontwikkelen, aanvullend op school en thuisomgeving.

Via groepsgebonden activiteiten in de vrije tijd bieden we een positieve belevingsruimte aan, waarbij we steeds meer verantwoordelijkheden geven aan onze jongeren, zelfsturing en ervaringsleren zijn centrale methodieken ter versterking van onze jongeren. Op deze manier versterken we jongeren om hun individuele en collectieve doelstelling na te streven.

Er wordt gewerkt met leeftijdsgebonden groepen maar ook met leeftijds overschrijdende groepen die vanuit onze organisatie professioneel ondersteund worden.


Waar geloven we in?

Kinderen, tieners en jongeren die we bereiken, alsook onze vrijwilligers en al onze medewerkers beschikken over een breed arsenaal aan talenten. We geloven er dan ook rotsvast in dat onze werking zich moet oriënteren op het ontwikkelen van ieders talent.

We geloven in de meerwaarde van een diverse samenleving waarin ieder individu zijn of haar plaats heeft in een respectvolle omgang met elkaar.

We geloven in de gelijkwaardigheid van ieder individu, ongeacht afkomst, geaardheid, gezindheid of eigenaardigheid.